حق مشاوره بین 100 تا 150 هزار تومان

حسن اسداللهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسن اسداللهی

سابقه همکاری: 12 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5
حق مشاوره: ساعتی 130 هزار تومان
... پروفایل مشاور
پیمان کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

پیمان کریمی

سابقه همکاری: 20 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 180 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
حق مشاوره: ساعتی 100 هزار تومان
... پروفایل مشاور
فاطمه منتظری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

فاطمه منتظری

سابقه همکاری: 5 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5
حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان
... پروفایل مشاور