مشاوران

شبکه‌ای از مشاوران برتر و با تجربه

آشنایی با مشاوران اپوایزر

  • تمامی سرفصل‌ها
  • مدیریت
  • تأمین منابع مالی
  • توسعه بازار
  • توسعه فنی
  • حقوقی و مالکیت فکری
  • بیمه و مالیات
  • صادرات و واردات
سید امید اخوان طباطبایی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سید امید اخوان طباطبایی

مدیریت
سابقه همکاری: 45 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 0 هزار تومان (توافقی ...پروفایل مشاور
پیمان کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

پیمان کریمی

بیمه و مالیات
سابقه همکاری: 20 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 180 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 100 هزار تومان ...پروفایل مشاور
سینا پورمحمدیان | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سینا پورمحمدیان

توسعه بازار
سابقه همکاری: 15 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5حق مشاوره: ساعتی 115 هزار تومان ...پروفایل مشاور
مجید عقلایی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

مجید عقلایی

توسعه بازار
سابقه همکاری: 56 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 450 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
سید ناصر امامی رضوی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سید ناصر امامی رضوی

توسعه فنیتوسعه محصول
سابقه همکاری: 24 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.50حق مشاوره: ساعتی 115 هزار تومان ...پروفایل مشاور
رحیم محترم | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر رحیم محترم

صادرات و واردات
سابقه همکاری: 45 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 255 هزار تومان ...پروفایل مشاور
حسام الدین خاجی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسام‌الدین خاجی

توسعه بازارمدیریت
سابقه همکاری: 100 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 800 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
امیر مهدی دبیری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

امیر مهدی دبیری

صادرات و وارداتگمرک و واردات
سابقه همکاری: 100 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 700 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
مجید منوچهری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر مجید منوچهری

مدیریت
سابقه همکاری: 15 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 115 هزار تومان ...پروفایل مشاور
حسین احمدآبادی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسین احمدآبادی

بیمه و مالیات
سابقه همکاری: 100 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 1500 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 100 هزار تومان ...پروفایل مشاور
حسن اسداللهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسن اسداللهی

بیمه و مالیات
سابقه همکاری: 12 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 5حق مشاوره: ساعتی 130 هزار تومان ...پروفایل مشاور
حسام الدین خاجی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سامان پاینده پور

تأمین منابع مالیتوسعه بازار
سابقه همکاری: 100 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 5حق مشاوره: ساعتی 130 هزار تومان ...پروفایل مشاور
محمد رضا رافعی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

محمد رضا رافعی

مدیریت
سابقه همکاری: 15 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 115 هزار تومان ...پروفایل مشاور
محمود استقلال | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

محمود استقلال

صادرات و واردات
سابقه همکاری: 45 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 255 هزار تومان ...پروفایل مشاور
سعید صادق‌‌پور | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر سعید صادق‌پور

توسعه بازارمدیریت
سابقه همکاری: 100 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
یوسف قاسمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر یوسف قاسمی

حقوقی و مالکیت فکری
سابقه همکاری: 50 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 300 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 250 هزار تومان ...پروفایل مشاور
علی‌اصغر صحرائیان | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر علی اصغر صحرائیان

حقوقی و مالکیت فکری
سابقه همکاری: 12 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 150 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
اشکان ایرانشاهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

اشکان ایران شاهی

تأمین منابع مالی
سابقه همکاری: 12 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.50حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
سیداسماعیل جلیلیان | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سیداسماعیل جلیلیان

حقوقی و مالکیت فکری
سابقه همکاری: 90 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5حق مشاوره: ساعتی 75 هزار تومان ...پروفایل مشاور
فاطمه منتظری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

فاطمه منتظری

حقوقی و مالکیت فکری
سابقه همکاری: 5 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5حق مشاوره: ساعتی 150 هزار تومان ...پروفایل مشاور
حسین کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسین کریمی

سابقه همکاری: 60 ماهمشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعتمیانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5حق مشاوره: ساعتی 75 هزار تومان ...پروفایل مشاور

دریافت مشاوره حضوری، تلفنی، مجازی و مکاتبه‌ای

فرایند درخواست جلسه مشاوره