مشاوران

شبکه‌ای از مشاوران برتر و با تجربه

آشنایی با مشاوران اپوایزر

  • تمامی سرفصل‌ها
  • مدیریت
  • تأمین منابع مالی
  • توسعه بازار
  • توسعه فنی
  • حقوقی و مالکیت فکری
  • بیمه و مالیات
  • صادرات و واردات
مجید منوچهری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر مجید منوچهری

مدیریت
سابقه همکاری: 15 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5 پروفایل مشاور
محمد رضا رافعی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

محمد رضا رافعی

مدیریت
سابقه همکاری: 15 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 200 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5 پروفایل مشاور
حسین کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسین کریمی

سابقه همکاری: 60 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
پروفایل مشاور
پیمان کریمی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

پیمان کریمی

بیمه و مالیات
سابقه همکاری: 20 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 180 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
پروفایل مشاور
سینا پورمحمدیان | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سینا پورمحمدیان

توسعه بازار
سابقه همکاری: 15 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 50 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.5
پروفایل مشاور
حسن اسداللهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

حسن اسداللهی

بیمه و مالیات
سابقه همکاری: 12 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5 پروفایل مشاور
مجید عقلایی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

مجید عقلایی

توسعه بازار
سابقه همکاری: 56 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 450 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5 پروفایل مشاور
مهدی شهابی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کاری | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

مهدی شهابی

حقوقی و مالکیت فکری
سابقه همکاری: 50 ماه مشاوره ارائه شده: بیش از 300 ساعت میانگین امتیازات کاربران: 4.50 از 5 حق مشاوره: ساعتی 250 هزار تومان ...پروفایل مشاور
سید ناصر امامی رضوی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سید ناصر امامی رضوی

توسعه فنیتوسعه محصول
سابقه همکاری: 24 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.50
پروفایل مشاور
اشکان ایرانشاهی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

اشکان ایران شاهی

تأمین منابع مالی
سابقه همکاری: 12 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 100 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 4.50
پروفایل مشاور
محمدمهدی جعفری منش | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

دکتر مهدی جعفری‌منش

توسعه بازارمدیریت
سابقه همکاری: 100 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 800 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4.5 از 5
پروفایل مشاور
سامان پاینده پور | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

سامان پاينده‌پور

تأمین منابع مالیتوسعه بازار
سابقه همکاری: 100 ماه
مشاوره ارائه شده: بیش از 600 ساعت
میانگین امتیازات کاربران: 4 از 5 پروفایل مشاور

دریافت مشاوره حضوری، تلفنی، مجازی و مکاتبه‌ای

فرایند درخواست جلسه مشاوره